Impressie ALV 10 oktober j.l.

Afgelopen woensdag 10 oktober is de ALV gehouden. Deze werd bezocht door ruim 20 leden.

Op de agenda van deze ALV stond allereerst de goedkeuring van 2 boekjaren (2015-2016 en 2016-2017). De reden dat er vorig jaar geen ALV is geweest, is dat er een discussie heeft gespeeld tussen het afdelingsbestuur van de Voetbal en het OMNI bestuur. Reden van deze discussie is dat er de afgelopen periode op 2 verschillende momenten een flink verschil in de stand werd geconstateerd van het bedrag waar de voetbal een claim op kan leggen bij de OMNI. Speciaal hiervoor waren de voorzitter (Paul de Groot) en de penningmeester (Wilfred Legebeke) van de OMNI aanwezig om de genomen besluiten toe te lichten.

Na goedkeuring van de jaarrekeningen was het moment aangebroken om afscheid te nemen van Joris die na een paar intensieve jaren (financiële uitzoekwerk i.v.m. OMNI kwestie maar ook onderbezetting van bestuur en extra taken naast het penningmeesterschap) terugtreedt als penningmeester. Hij werd door Rob uitvoerig bedankt voor zijn inzet!

Volgend agendapunt was het benoemen van 3 nieuwe bestuursleden: Marieke Arts (voorzitter Jeugdcommissie), Peter Traas (voorzitter Technische Commissie) en Bart den Dulk (Penningmeester). Hiermee is het bestuur weer op volle sterkte met 5 bestuursleden.

Onder de aanwezigen waren ook 5 van de 6 jubilarissen: Eddy Koldeweij, Marcel Wiggers (beide 25 jaar lid), Herman Denekamp, Jeroen Boukes en Taco Presser (alledrie 40 jaar lid).

  

Herman Nieuwenhuis (25 jaar lid) heeft inmiddels ook zijn speldje mogen ontvangen.

Bart den Dulk heeft vervolgens als kersverse penningmeester de begroting voor het komende jaar gepresenteerd. Belangrijkste onderwerp hierbij is dat de vernieuwing van de velden ook een financiële consequentie heeft voor de vereniging. Met name voor het nieuwe kunstgras op het hoofdveld zal de vereniging een flinke hogere bijdrage aan de gemeente moeten betalen. Om deze reden wordt een verhoging van de contributie voorgesteld. In een apart bericht zal hierover meer informatie worden gegeven op de website. Naast de verhoging van de contributie zal er ook op andere wijzen gezocht worden naar dekking van de kosten.

Na de rondvraag sluit Rob de vergadering af.

Omdat vanuit de horecacommissie graag een gesprek wordt gevoerd met de aanwezige leden, is er een delegatie aanwezig. Punt van aandacht is de dalende omzet van de laatste jaren. De leden van de voetbal worden gevraagd om mee te denken. Hierbij wordt vanuit de horecacommissie het openingsweekend als zeer positief voorbeeld genoemd. Oproep aan eenieder is om bij het organiseren van een evenement rekening te houden met de optie om dit in de kantine van de Zunnebargh te houden. Positieve omzetten komen uiteindelijk ook ten goede aan de OMNI en de afdelingen binnen de OMNI!