8 November Algemene Ledenvergadering DSC Diepenveen (OMNI)

Het bestuur der Diepenveense Sportclub nodigt hiermee de leden van 16 jaar en ouder, de ouders van de leden onder de 16 jaar en de leden van verdienste en ereleden uit tot het
bijwonen van:

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 8 NOVEMBER 2017

IN HET CLUBHUIS AAN DE SCHUURMANSWEG, AANVANG 20.00 UUR

AGENDA:

 1. Opening en mededelingen.
 2. Notulen algemene ledenvergadering 9 november 2016.
 3. Ingekomen en verzonden stukken. (goedkeuring huishoudelijk reglement).
 4. Jaarverslag van de secretaris.
 5. Jaarrekening club jaar 2016-2017.
 6. Verslag kascommissie.
 7. Begrotingen 2017-2018.
 8. Decharge penningmeester.
 9. Verkiezing / nieuwe leden van het bestuur: Penningmeester Wilfred Legebeke
 10. Sportcomplex
 11. Benoeming kascontrolecommissie.
 12. Benoeming arbitragecommissie.
 13. Decharge Bestuur.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.

De financiële stukken, het jaarverslag van de secretaris en de notulen van vorig jaar liggen 1 week voor de vergadering ter afhaling bij de penningmeester, dhr. W. Legebeke Boltelaan 20,
7431-ZG te Diepenveen. Daarnaast kunnen de stukken gedownload worden op de site van DSC: http://www.dscdiepenveen.nl

Bij te weinig aantal vereiste leden die aanwezig zijn om 20.00 uur op de Algemene Ledenvergadering zal direct gestart worden met een 2e Algemene Ledenvergadering.

Namens het Bestuur Diepenveense Sportclub.